Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Spis dokumentów1. Uchwała Nr XIX/89/20 w sprawie: dopłaty do ceny wody dostarczanej w Gminie Wyśmierzyce w okresie od dnia 01 lutego 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku2. Uchwała Nr XIX/90/20 w sprawie: darowizny na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyśmierzycach nieruchomości o numerze ewidencyjnym 1716 o powierzchni 0,3023 ha zabudowanej budynkiem remizy3. Uchwała Nr XIX/91/20 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok4. Uchwała Nr XX/92/20 w sprawie: odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Podpory5. Uchwała nr XX/93/20 w sprawie: odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Krzysztofa Więckowskiego6. Uchwała Nr XXI/94/20 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2020-20237. Uchwała Nr XXI/95/20 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2020 rok8. Uchwała Nr XXI/96/20 w sprawie: wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego9. Uchwała Nr XXI/97/20 w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyśmierzyce10. Uchwała XXI/98/20 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/98/16 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wyśmierzyce11. Uchwała Nr XXI/99/20 w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyśmierzyce w 2020 roku12. Uchwała Nr XXII/100/20 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2020-202313. Uchwała Nr XXII/101/20 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2020 rok14. Uchwała Nr XXII/102/20 w sprawie: oceny zasobów pomocy społecznej gminy Wyśmierzyce za rok 201915. Uchwała Nr XXII/103/20 w sprawie: nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyśmierzycach16. Uchwała Nr XXII/104/20 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej Fundacją Edukacji Przedszkolnej z siedzibą we Wrocławiu, pl. św. Macieja 2 w celu realizacji Projektu pt. „Żłobek uśmiechnięty” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-202017. Uchwała Nr XXII/105/20 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Fundacją Edukacji Przedszkolnej z siedzibą we Wrocławiu, pl. św. Macieja 2 umowy użyczenia działki o numerze ewidencyjnym 792 wraz z budynkiem będącym na tej działce18. Uchwała Nr XXIII/106/20 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2020-202319. Uchwała Nr XXIII/107/20 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2020 rok20. Uchwała Nr XXIII/108/20 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2019 rok21. Uchwała Nr XXIII/109/20 w sprawie: udzielenia Burmistrzowi gminy Wyśmierzyce wotum zaufania22. Uchwała Nr XXIII/110/20 w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Wyśmierzyc absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok23. Uchwała Nr XXIII/111/20 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyśmierzycach za 2019 rok24. Uchwała Nr XXIII/112/20 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wyśmierzyce na lata 2020 - 202225. Uchwała Nr XXIV/113/20 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2020 rok26. Uchwała Nr XXVI/114/20 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2020-202327. Uchwała Nr XXVI/115/20 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2020 rok28. Uchwała Nr XXVI/116/20 w sprawie: dopłaty do ceny wody dostarczanej w Gminie Wyśmierzyce do dnia 31 marca 2021 roku29. Uchwała Nr XXVI/117/20 w sprawie: Projektu dostosowania sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyśmierzyce oraz określenie granic obwodowych publicznych szkół podstawowych30. Uchwała Nr XXVII/118/20 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2020-202331. Uchwała Nr XXVII/119/20 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2020 rok32. Uchwała Nr XXVIII/120/20 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2020-202333. Uchwała Nr XXVIII/121/20 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2020 rok34. Uchwała Nr XXVIII/122/20 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyśmierzyce35. Uchwała Nr XXVIII/123/20 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty36. Uchwała Nr XXVIII/124/20 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych stale oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe37. Uchwała Nr XXIX/125/20 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2020-202338. Uchwała Nr XXIX/126/20 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2020 rok39. Uchwała Nr XXIX/127/20 w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2021-202440. Uchwała Nr XXIX/128/20 w sprawie: przyjęcia Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Wyśmierzyce na 2021 rok41. Uchwała Nr XXIX/129/20 w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wyśmierzyce na lata 2021-202642. Uchwała Nr XXIX/130/20 w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wyśmierzyce na rok 202143. Uchwała Nr XXIX/131/20 w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”44. Uchwała Nr XXX/132/20 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty45. Uchwała Nr XXX/133/20 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych stale oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 734
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski Wyśmierzyce
Nazwa dokumentu: 2020
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Kinga Pakuła
Osoba, która udostępnia informację: Kinga Pakuła
Data wytworzenia informacji: 23.01.2020
Data udostępnienia informacji: 23.01.2020 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 14.05.2020 14:28:39
Rejestr zmian