Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Spis dokumentów1. Uchwała Nr XXXI/134/21 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2021-20242. Uchwała Nr XXXI/135/21 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2021 rok3. Uchwała Nr XXXI/136/21 w sprawie: utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Wyśmierzyce w 2021 roku4. Uchwała Nr XXXI/137/21 w sprawie: określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Wyśmierzyce do 2030 roku”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju5. Uchwała Nr XXXI/138/21 w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyśmierzyce6. Uchwała Nr XXXI/139/21 w sprawie: dopłaty do ceny wody dostarczanej w Gminie Wyśmierzyce od dnia 1 kwietnia 2021 roku do czasu przyjęcia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Piotrkowie Trybunalskim nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę7. Uchwała Nr XXXI/140/21 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyśmierzyce8. Uchwała Nr XXXI/141/21 w sprawie: przyjęcia Programu rozwoju kultury w gminie Wyśmierzyce na lata 2021-20259. Uchwała Nr XXXI/142/21 w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyśmierzycach10. Uchwała Nr XXXI/143/21 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok11. Uchwała Nr XXXI/144/21 w sprawie: zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg publicznych na terenie miasta Wyśmierzyce12. Uchwała Nr XXXII/145/21 w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyśmierzyce w 2021 roku13. Uchwała Nr XXXII/146/21 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wyśmierzyce na lata 2021-202614. Uchwała Nr XXXIII/147/21 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2021-202415. Uchwała Nr XXXIII/148/21 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2021 rok16. Uchwała Nr XXXIII/149/21 w sprawie: przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej gminy Wyśmierzyce za rok 202017. Uchwała Nr XXXIV/150/21 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2021 rok18. Uchwała Nr XXXIV/151/21 w sprawie: zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyśmierzyce na rzecz wieczystego użytkownika19. Uchwała Nr XXXIV/152/21 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wyśmierzyce20. Uchwała Nr XXXV/153/21 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2021-2024Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2021-202421. Uchwała Nr XXXV/154/21 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2021 rok22. Uchwała Nr XXXV/155/21 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2020 rok23. Uchwała Nr XXXV/156/21 w sprawie: udzielenia Burmistrzowi gminy Wyśmierzyce wotum zaufania24. Uchwała Nr XXXV/157/21 w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Wyśmierzyc absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok25. Uchwała Nr XXXVII/159/21 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych26. Uchwała Nr XXXV/158/21 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyśmierzycach za 2020 rok
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 195
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski Wyśmierzyce
Nazwa dokumentu: 2021
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Kinga Pakuła
Osoba, która udostępnia informację: Kinga Pakuła
Data wytworzenia informacji: 10.02.2021
Data udostępnienia informacji: 08.04.2021 14:40:50
Data ostatniej aktualizacji: 08.04.2021 14:40:40
Rejestr zmian